Värmeåtervinning av Malmös avloppsvatten

Ett lysande exempel på industriell symbios, där något vi anser vara avfall istället blir en värdefull resurs, är det samarbete som utvecklats mellan VA SYD och EON under projekttiden i Delad Energi. Investeringar i värmepumpar på Sjölunda Avloppsreningsverk gör att omfattande mängder restvärme kommer kunna fångas upp och nyttjas som fjärrvärme istället för att gå till spillo! Istället för avfall, får vi värmeleveranser till Malmö stad.

Så här fungerar det: Inkommande avloppsvatten av ljummen temperatur leds genom en värmepumpsanläggning, spetsas med värme ifrån Sysav och genererar fjärrvärme ur ett tidigare outnyttjat flöde. Spillvärme ersätter jungfruliga resurser i fjärrvärmeapparaten och ca 200 GWh fjärrvärme/år genereras vilket motsvarande 8 % av Malmös fjärrvärmebehov. ŸDetta gör att vi kan spara 50 000 ton CO2 per år, vilket blir en stor miljövinst.

BILD_VP
Investeringen beslutades i början av 2016 och uppgår till ca 190 miljoner SEK. Anläggningen kommer tas i drift under 2017.