Arbetspaket Delad energi steg 3

Arbetspaket (AP) 1: Utveckling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi i Malmö

Ansvar: Malmö stad
 • Utveckling av verktyg för planering och marknadsföring av industriell symbios
 • Samverkan med kommunal miljötillsyn för att främja symbioser m h a Miljöbalken avfallshierarkin
 • Undersöka möjligheterna att utveckla verksamheters avfallsplaner till resursplaner

AP 2: Resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och materialåtervinning

Ansvar: Sysav Utveckling AB
 • Utveckling av två koncept för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya resurser
 • Pilot till verksamhet- uppstart, av den pilot/de piloter som ansetts ha bäst affärspotential
 • Utveckling av marknadsmodell för återbruk, innovation och sysselsättning

AP 3: Kretsloppslösningar med integrerat grepp mellan energi, avfall, VA

Ansvar: E.ON

Genom täta interaktioner och dialog under steg 2-projektet har idéer formulerats om nya integrerade lösningar för energi, avfall och VA. I steg 3-projektet vill vi fördjupa koncept och modeller genom samverkan med ytterligare aktörer som tillsammans har kompetenser som krävs för att lyckas och att genom fullskaliga tester ta fram lösningar som blir funktionella och attraktiva på marknaden.

 • Utveckling av nya koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar
 • Utveckling av resursdeklarationer
 • Test och experimentell utveckling av koncept och modeller på fastighets- och stadsdelsnivå
 • Utvärdering och validering av marknadsefterfrågan och kommersiell potential
 • Utvärdering och validering av marknadsefterfrågan och kommersiell potential

AP 4: Nya innovativa energilösningar som skapar värde av lågtempererade spillvärmeflöden

Ansvar: E.ON

Kort kallas detta AP ”balanserade energinät” (tar tillvara på lågtempererade spillvärmeflöden). Fokus ligger på att genomföra fullskaliga tester i verklig miljö med lösningar och affärsmodeller som formulerats och utvecklats under genomförandet av steg 2. Insatserna inom detta AP är helt inriktade på implementering och experimentell utveckling i stor skala.

 • Utveckling av affärsmodeller för delningsekonomi med lågtempererade spillvärmeflöden
 • Utveckling av handelsplats för att dela energi i lokala energinät m h a IT-lösningar
 • Test, utvärdering och iterativ utveckling av teknisk lösning, affärsmodeller och marknadsplats
 • Utvärdering och validering av koncept (affärsmodeller och handelsplats)
 • Spridning och skalning av konceptet

AP 5: Materialisering av industriell symbios i Malmö

Ansvar: Malmö stad

Detta AP fokuserar på att genom symbiosfunktionen etablera de strukturer och arbetssätt för symbiotiskt arbete som arbetats fram under steg 2. Symbiosfunktionen blir ett verktyg för att erbjuda symbioser som affärsmöjlighet i Malmö. Genom att anordna nätverkande och uppsökande aktiviteter, identifiera och beräkna affärspotentialer och möjliggöra förtroendeskapande möten mellan företag och verksamhet vidareutvecklar vi identifieringen och realiseringen av industriell symbios i Malmö.

 • Vidareutveckling och uppbyggnad av symbiosfunktionen för främjande av symbioser
 • Vidareutveckling av identifieringen och realiseringen av industriell symbios

AP 6: Utvärdering av industriell symbios på slutkonsumentnivå

Ansvar: LiU

Projektet kommer att inrätta en lokal intressentgrupp. Den kommer att involvera företrädare för institutionella och privata fastighetsägare, hyresgäster och medborgare. Denna grupp kommer att ge feedback för ett antal frågeställningar kring cirkulära flöden. Vi kommer att fokusera på de sociala och affärsmässiga innovationer som måste uppstå i samband med tekniska innovationer för att säkerställa framgångsrika implementeringar. Ett antal tekniska innovationer som kan bidra till övergången mot hållbar resurshantering har identifierats och/eller bevisats i steg. Men dessa är inte tillräckligt utvecklade med avseende på deras användargränssnitt eller kompletta produkt- och tjänsteerbjudanden. Syftet är att fånga upp användarnas behov, intressen och oro för de tekniska innovationer som identifierats och använda sådan feedback för att finjustera produkt- och tjänsteerbjudanden. I detta AP kommer vi också att testa några av de mer kompletta prototyperna med faktiska användargrupper för att bedöma deras prestanda samt identifiera och möjliggöra förbättringspotentialer. Slutanvändarna har engagerats tidigare bland annat inom Eon:s tester av smarta nät. I tidigare skeden har endast en begränsad grupp av industriella aktörer varit inblandade i projektet.

 • Formulering av referensgrupp(er) med nyckelgrupper av konsumenter
 • Utveckling av tester och experiment
 • Insamling av feedback från konsumenter

AP 7: Projektledning

Ansvar: Miljöförvaltningen i Malmö

Projektet leds av Malmö stads miljöförvaltning med Malin Norling som projektledare . För att garantera informationsutbyte samt stödja projektledaren kommer en arbetsgrupp (AG) att skapas med de andra AP-ledarna. AG träffas 4gg/år för att rapportera om status, utvärdering, erfarenheter, omvärldsbevakning och resultat. Projektgruppsmöten där samtliga parter medverkar anordnas två gånger om året. Fokus ligger då på informationsutbyte, resultat, administration och ekonomi samt att fatta nödvändiga beslut och planera inför kommande aktiviteter. En referensgrupp är också knuten till projektet för utvärdering och resultatspridning.

AP 8: Utvärdering

Ansvar: LiU
 • Process och resultatutvärdering
 • Framtagande av sammanfattande rapport samt rekommendationer

AP 9: Kommunikation och resultat- och kunskapsspridning

Ansvar: Malmö stad
 • Projektkommunikation internt och externt; resultatspridning och kommersialisering via olika kanaler och genom nätverk.
 • Resultatspridning genom olika kanaler som leder till att flera aktörer i Sverige och utomlands lär sig mer om industriell symbios.