Partners Delad energi steg 2

Partners i Delad energi är dubbel energi steg 2 var:

Malmö stad

Sammankallande partner i projektet. Projektkoordinationen skedde på Miljöförvaltningen men flera andra förvaltningar inom staden var involverade såsom Fastighetskontoret, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. Malmö stad äger hamnområdet och är därför nyckelaktör i dess utveckling.

E.ON Sverige

Äger fjärrvärmenätet i staden och ser stora möjligheter att utnyttja de flöden som idag är spillvärme i ett smart fjärrvärmenät. I hamnområdet äger E.ON ett kraftvärmeverk, Öresundsverket, och ett värmeverk, Flintrännan, totalt produceras 90% av fjärrvärmen (inkl. Sysavs anläggning) här. E.ONs huvudrepresentant i konsortiet är från E.ON Sverige men fler bolag förväntas delta såsom E.ON Värmekraft, E.ON Värme och E.ON Gas.

Linköpings Universitet

Linköpings forskningsprogram för urban industriell symbios bedriver forskning kring och praktisk tillämpning av lösningar för industriell symbios, vilket är ytterst aktuellt att applicera i Malmö Hamn. Forskningsgruppen är även involverad i ett EU-program i hamnen med fokus på biomassaflöden och har ett stort kontaktnät som är relevant för detta projekt.

WSP

Ett globalt analys och teknikföretag som här framförallt ska utveckla koncept och metoder för hållbar affärsutveckling genom symbios. WSP har stor erfarenhet av arbete med samverkan och överbryggande av barriärer för hållbar utveckling samt har ett unikt globalt nätverk. WSP genomförde utredningen i hamnområdet 2012 och har varit mycket delaktiga i diskussioner kring hamnens utveckling.

Copenhagen Malmö Port (CMP)

Hamnoperatör och en nyckelaktör för hamnens utveckling. Bolaget hanterar kontakter med de olika verksamheter som är etablerade i området och är en viktig aktör när det gäller att få ytterligare verksamheter att etablera sig där. CMP har en tydlig strategi att utveckla transporterna i hamnen både volymmässigt och miljömässigt.

Norcarb Engineered Carbons AB

En processindustri i hamnen som producerar kimrök från fossil olja. Norcarb levererar idag viss överskottsvärme till E.ONs fjärrvärmenät, och ser att det finns potential att öka leveransen.

Sysav

Sydskånes avfallsaktiebolag ägs av 14 kommuner och tar hand om och återvinner avfall från hushållen i södra Skåne. Huvuddelarna av Sysavs anläggningar ligger i hamnområdet och här bearbetar företaget matavfall som sedan används för att göra biogas och biogödsel samt producerar el och fjärrvärme av brännbart avfall.

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet har samlad kunskap om hur man hållbart använder naturresurser i skog, mark och hav. Verksamheten har två huvudspår: Bioekonomi samt Miljö, hälsa och livskvalitet. SLU ska genomföra utredningar rörande biokylning av returtemperaturer via växthus och fiskodling.

Lantmännen Lantbruk, Division Spannmål

Utvecklar, tillverkar och säljer foder för animalieproduktion samt förnödenheter inom växtodling. Driver anläggningen Spannmålsterminalen Hullkajen i Malmö där man vill utreda möjligheter för utfasning av fossil energi och biogaskretslopp.

Gyllebo Gödning

Ett delägt dotterbolag till Lantmännen som tillverkar ekologiskt gödsel samt bedriver trading och vidareförsäljning. Produktionen är förlagd till Lantmännens foderanläggning i Malmö hamn, där man vill ta ett första steg mot symbiosarbete.

VA SYD

En politiskt styrd VA-organisation som består av medlemskommunernas VA-verksamheter: Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA-SYD har stora mängder spillvärme i sina avfallsflöden och vill utreda möjligheten att koppla upp renhållningsverket till fjärrvärmenätet.

Sustainable Business Hub

Ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att utveckla sina affärer. Vill tillsammans med Malmö Stad, Sysav och VA-Syd utreda möjligheterna med cirkulära flöden i staden, och som en del av det utreda affärskoncept för outnyttjade avfallsflöden.

Samtliga partners logos