Arbetspaket i Delad energi steg 2

AP 1. Optimering och effektivisering för samverkan

Ansvarig: Sysav

Den initiala fasen med intern och extern optimering, effektivisering och kartläggning är ett avgörande arbete för att skapa grunden och kunna gå vidare till nästa steg i en industriell symbios. Under projektet behöver företagen ta fram siffror för energiflöden in och ut ur verksamheten, framförallt kommer kartläggningen göras för de flöden som endast utnyttjas delvis eller inte alls. Vidare kommer även de geografiska och andra förutsättningarna i området att inventeras och kartläggas samarbete mellan organisationerna i projektet såsom tex befintlig och planerad energiinfrastruktur. Universiteten har tillsammans med EON en nyckelroll att inom detta och följande arbetspaket identifiera och föreslå hur framkomna flöden kan optimeras, ersättas med förnybar energi eller bli till en ny resurs för någon annan organisation. Det innebär framförallt en ekonomisk analys för att hitta affärsmöjligheten. Målet är att i högre grad än idag kartlägga spelplanen för den industriella symbiosen: vad är möjligt, var och mellan vilka aktörer.

AP 2. Mitt överskott din resurs (Miljödriven konkurrenskraft)

Ansvarig: LiU

Omfattar steget från forskning till affär, ett delsteg mot pilotprojekt. Under 2014 gjorde Lst i Skåne en inventering som visar på att det finns stora mängder restflöden som idag inte utnyttjas. Universiteten kommer här att tillsammans med E.ON identifiera möjligheter för att utnyttja sådana flöden, och inom arbetspaketet kommer även analyser göras av hur fjärrvärme kan användas till nya användningsområden (tex ånga ). Genom att möjliggöra genomförandet av sk ´cleantech studier´ för företagen i hamnen, där man ser över sina in- och utflöden samt outnyttjade restflöden, skapas en bas för framtida samverkan på bred front. I projektet kommer universiteten tillsammans med Malmö stad, CMP och EON att titta på vad energirestflöden kan innebära för industrier som vill etablera sig i Malmö hamn. Kan hamnen erbjuda en plats där en industri kan få tillgång till fördelaktig och förnybar restvärme eller få betalt för sina restprodukter kan det attrahera nyetableringar. Tex har agrokluster diskuteras som en möjlighet. Tillgången till outnyttjad låggradig värme är stor i området och möjligheter till att använda den för att etablera en större växt- och fiskodling kommer att utredas. Målet är att identifiera nya användningsområden för restvärme, samt att kunna visa på nya affärsmöjligheter i outnyttjade restflöden för både befintliga företag men även för tillkommande.

AP 3. Industriell symbios i praktiken

Ansvarig: E.ON

Hur ska inkoppling till det nya smarta nätet att se ut, vilka IT/ICT-lösningar behövs? Utifrån resultaten i arbetspaket 1 och 2 kommer minst 1 pilot att väljas ut för att göra en uppkoppling mot det smarta energinätet. Inventering och analys för hur fjärrvärmen kan optimeras med befintliga leverantörer, med målet att få fler att leverera och använda restvärme. Hur kan kostsam spetslast ersättas och större temperaturintervaller utnyttjas? EON, Norcarb, VA Syd och Sysav kommer att göra analyser, inventeringar och tillsammans ta fram en plan för hur de kan skapa utrymme för att tillvarata mer restvärme. Hur kan produktionsapparaten för fjärrvärme bidra till den industriella symbiosen och hur kan hela energisystemet bli smartare? Målet är att analysera och ta fram en plan för hur ett sådant smart energisystem ska se ut och finansieras, samt att möjliggöra användande av låggradig värme.

AP 4. Samverkan för hållbara affärer

Ansvarig: CMP

Marknadsfördelar med IS tydliggörs för befintliga och kommande bolag, genom seminarium och marknadsföringsstrategi. En viktig del är att ta fram vision och program för ett attraktivt hamnområde. Stora möjligheter kan uppstå vid gemensamma inventeringar och analyser och projektet syftar till att skapa en plattform där dessa är möjliga att genomföra samt erbjuda kompetens och expertkunskap vid genomförandet(Malmö stad, universiteten mfl,). Genom projektet kommer även matchmaking att göras möjlig där samverkansaktörer identifieras (inklusive nya industrier) och lösningar för framkomna restflöden tas fram. Målet är att få fler företag involverade i samverkan och symbios kring energiflöden genom att marknadsföra och illustrera affärsfördelarna, samt att etablera Malmö hamn som testbed för innovation, en plats där möjligheter skapas för att testa nya affärsmodeller och nya sätt att arbeta ihop.

AP 5. Framtidens systemoperatörer

Ansvarig: E.ON

Partnerskap utanför företagsgränserna för affären är fokus. För att skapa konkurrensfördelar, utveckla framtidens hållbara lösningar och se möjligheter i och utanför regionen behövs en bättre samverkan och att aktörerna kan se bortom företagsgränsen. Systemoperatörerna (EON, VA Syd, Sysav, CMP och Malmö stad) har en viktig roll i denna samverkan, inte minst i att se över sin framtida roll, En analys görs av dessa aktörers uppgift och ansvar för att kunna möjliggöra samverkan, vilka erbjudanden bör de kunna ha för sina kunder. Målet är att ta fram en ´verktygslåda´ att arbeta efter då man vill starta upp symbiotiskt arbete kring fler områden såsom avfall, transporter etc.

AP 6 Projektledning

Ansvarig: Malmö stad

AP 7 Marknadsföring och spridning av resultat

Ansvarig: Malmö stad

AP 8 Utvärdering

Ansvarig: LiU