Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 1

Sedan 2015 har projektet Delad energi är dubbel energi arbetat för att främja cirkulär ekonomi samt industriell och urban symbios. Flera samarbeten, innovationer och nätverk senare går projektet mot sin sitt slut och den 23-24 oktober höll projektet en konferens för att presentera sitt arbete. Nedan kan du läsa en sammanfattning av konferensens första dag.

 

Den 23 oktober samlades runt 60 personer på Sankt Gertruds i Malmö för att ta del av Delad energi är dubbel energis slutkonferens. Konferensen hölls i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff och samlade därför människor från flera delar av Sverige och Norden.

Murat Mirata från Linköpings universitet inledde konferensen genom att ge en introduktion till industriell och urban symbios. Murat gav bland annat en historisk tillbakablick av cirkulärt tänkande i städer och berättade om nutida exempel på fungerande symbioser vi stöter på i vardagen – som en tomat i matvarubutiken.

Avslutningsvis berättar Murat att en förhållandevis enkel utmaning vi står inför just nu, för att föra det symbiotiska arbetet framåt, är att lyckas samla olika aktörer från olika fält i samma rum och ställa två enkla frågor: Vad har du? Vad behöver du?

Introduktion till industriell och urban symbios – Murat Mirata

Resultat från Delad energi är dubbel energi
Efter fika var det dags för projektmedlemmarna i Delad energi är dubbel energi att sammanfatta sitt arbete sedan starten 2015. Malin Norling, miljöförvaltningen, inledde föredraget med att leda publiken längs en tidslinje, från de första idéerna 2012 till där vi står idag.

Stafettpinnen gick vidare till Olle Anderberg, fastighets- och gatukontoret, som berättade om det utvecklingsarbete som gjorts och pågår i Malmös hamnområde. Bland annat berättade han om hamnens utvecklade infrastruktur, med bättre förutsättningar för cirkulärt arbete.

Lars Bierlein, Eon, berättade om framtidens energilösning – ectogrid. Genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov kan vi ta tillvara på varandras restenergi och därmed använda energin på ett optimalt sätt. Arbetet med ectogrid har inneburit omfattande analys av olika branschers behov vilket resulterat i avgörande affärsmodeller för konceptet.

Malin Norling, miljöförvaltningen, presenterade arbetssättet Symbiosfunktionen som tagits fram i projektet för att hjälpa verksamheter att bli en del av en symbios, oavsett vilken förvaltning eller systemägare man kontaktar först. Det leder till att utveckla stadens verksamhetsområden (industri- och företagsområden) till att bli mer arbetsskapande, resurs- och yteffektiva samt ge utrymme för ökad lokal energiproduktion. Funktionen innebär att staden har en nära dialog med systemägarna och näringslivet för att tillsammans skapa en hållbar, cirkulär stadsutveckling.

Den interaktiva kartan, är en del i arbetet med att utveckla dessa verksamhetsområden, och om detta berättade Kristina Lembre, miljöförvaltningen. Kartan ska fungera som ett symbiosfrämjande verktyg genom att visualisera vilka behov och resurser som finns att ta tillvara på i staden. Förhoppningen med kartan är att nya aktörer ska välja Malmö, göra befintliga samarbeten smidigare och bidra till hållbar tillväxt.

Maria Lindroth, Eon, berättade om resursdeklarationen – ett arbete som ska visa på integrationen mellan stadens kretsloppslösningar i form av energi, avfall, vatten och avlopp. Syftet är att genom verktyget visualisera fastigheters resursanvändning och få en bättre förståelse kring hur dessa relaterar till varandra. Förhoppningen är att ökad kunskap ska leda till förbättrad hantering.

Projektet Delad energi är dubbel energi har även arbetat med resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och materialåtervinning. Detta arbete har delats in i tre inriktningar: Utveckling av två koncept för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya, Grovavfallstjänsten ReTuren och utveckling av marknadsmodell för återbruk, innovation och sysselsättning genom tävlingen Upcycle Challenge. Om detta berättade Ander Persson och Carina Eklund (Sysav utveckling), Savita Upadhyaya (VA Syd) och Linda Stafsing (Sustainable Business Hub).

Avslutningsvis berättade Murat Mirata, Linköpings universitet, om användarperspektiv på cirkulära innovationer. Genom sina studier, dialoger och testpiloter har hans arbete legat till grund för flera av projektets resultat, exempelvis återbrukskonceptet, mötesplats Returen, resursdeklarationen och ectogrid.

Delad energi är dubbel energi – en sammanfattning av resultat

Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Under eftermiddagen höll SNIUS ett föredrag med titeln Nationell utblick på regionala initiativ. På plats var Bengt Fellbe (Bjuv), Erica Toft (Simrishamn), Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland) och Yvonne Träff (Lidköping) för att berätta om deras respektive arbete med industriell och urban symbios.

Bengt Fellbe (Bjuv)
Erica Toft (Simrishamn)
Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland)
Yvonne Träff (Lidköping)

Paneldiskussion
Dagens sista aktivitet på plats var en paneldiskussion på temat Den lilla aktörens roll och möjligheter i ett större symbiotiskt sammanhang. Här fördes ett öppet samtal mellan representanterna från olika kommuner (Bjuv, Simrishamn och Lidköping) och mindre aktörer i Malmö som på olika sätt arbetar cirkulärt men vill göra mer: Erik från restaurangen Spill, Hannah från Upcycle collective och Victor från Återbruket Mobilia.

De mindre aktörerna lyfte bland annat behovet att hitta nätverk och tillfälle för samarbete med större aktörer och industrier. ”En dröm är att söka projektmedel tillsammans med större aktörer, så som kommunen, för att kunna göra en grundläggande studie och kartläggning av hur vi skapar mer cirkulära samarbeten”, berättar Hannah från Upcycle Collective.

Deltagarna diskuterade också att mindre aktörer behöver bli bättre på att informera industrierna om värdet i att skapa symbios. ”Det är inte bara en hållbarhetsfråga, det handlar om tillväxt och ekonomi för att kunna överleva i framtiden”, poängterar Erik från Spill.

För att kunna övertyga andra aktörer om fördelarna i cirkulärt arbetssätt menar flera av deltagarna att vi behöver bli bättre på att samla in data. Detta för att kunna visa på de goda resultat som följer ett cirkulärt, symbiotiskt arbete.

Bengt Fellbe från Bjuv håller med och poängterar att ett stort problem ligger i att stora aktörer inte helt förstår de mindre aktörernas behov. ”Större industrier eller aktörer kan ofta uppfattas som bromsklossar, men många gånger handlar det om att vi inte förstått vilka behov mindre aktörer har. Berätta för oss vad ni behöver så att vi redan från start förstår vad som behövs.”

_DSC4621

Studieturer
Dagen avslutades med att konferensens deltagare fick välja mellan två studieturer. Ena turen gick mot Lund och Medicon Village för att se mer av ectogrid. Den andra studieturen åkte mot Malmös hamnområde för att höra mer om det symbiotiska samarbeten mellan Sysav, CMP, VA Syd och Eon.

 

Här kan du läsa om konferensens andra dag