Partners

Delad energi är dubbel energi steg 3

Malmö stad

Sammankallande partner i projektet. Projektkoordinationen skedde på Miljöförvaltningen men flera andra förvaltningar inom staden var involverade såsom Fastighetskontoret, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. Malmö stad äger hamnområdet och är därför nyckelaktör i dess utveckling.

E.ON Sverige

Äger fjärrvärmenätet i staden och ser stora möjligheter att utnyttja de flöden som idag är spillvärme i ett smart fjärrvärmenät. I hamnområdet äger E.ON ett kraftvärmeverk, Öresundsverket, och ett värmeverk, Flintrännan, totalt produceras 90% av fjärrvärmen (inkl. Sysavs anläggning) här. E.ONs huvudrepresentant i konsortiet är från E.ON Sverige men fler bolag förväntas delta såsom E.ON Värmekraft, E.ON Värme och E.ON Gas.

Linköpings Universitet

Linköpings forskningsprogram för urban industriell symbios bedriver forskning kring och praktisk tillämpning av lösningar för industriell symbios, vilket är ytterst aktuellt att applicera i Malmö Hamn. Forskningsgruppen är även involverad i ett EU-program i hamnen med fokus på biomassaflöden och har ett stort kontaktnät som är relevant för detta projekt.

WSP

Ett globalt analys och teknikföretag som här framförallt ska utveckla koncept och metoder för hållbar affärsutveckling genom symbios. WSP har stor erfarenhet av arbete med samverkan och överbryggande av barriärer för hållbar utveckling samt har ett unikt globalt nätverk. WSP genomförde utredningen i hamnområdet 2012 och har varit mycket delaktiga i diskussioner kring hamnens utveckling.

Sysav Utveckling AB

Sydskånes avfallsaktiebolag ägs av 14 kommuner och tar hand om och återvinner avfall från hushållen i södra Skåne. Huvuddelarna av Sysavs anläggningar ligger i hamnområdet och här bearbetar företaget matavfall som sedan används för att göra biogas och biogödsel samt producerar el och fjärrvärme av brännbart avfall.

VA SYD

En politiskt styrd VA-organisation som består av medlemskommunernas VA-verksamheter: Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA-SYD har stora mängder spillvärme i sina avfallsflöden och vill utreda möjligheten att koppla upp renhållningsverket till fjärrvärmenätet.

Sustainable Business Hub

Ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att utveckla sina affärer. Vill tillsammans med Malmö Stad, Sysav och VA-Syd utreda möjligheterna med cirkulära flöden i staden, och som en del av det utreda affärskoncept för outnyttjade avfallsflöden.

Partners i Delad energi steg 2 hittar du här.