Malmös symbiosfunktion

Malmö har påbörjat arbetet att integrera industriell symbios i stadsutveckling och öka samarbeten mellan staden, systemoperatörer och företag!

Etableringsgruppen för Malmös hamnområde har tagit beslut om att  skapa en symbiosfunktion inom Malmö stads organisation som kan stödja företag att göra symbiotiska kopplingar. Denna funktion kommer att vara förvaltningsövergripande men även inkludera systemoperatörer och Malmös hamnbolag CMP. 

Under Delad Energi är Dubbel Energi har en projektgrupp, symbiosgruppen, etablerats och tillsammans kartlagt processerna för etablering av industrier i staden. Med utgångspunkt i detta har gruppen avgjort vilken kompetens och symbiotisk rådgivning som måste ingå i processen och vilka fokusområden som funktionen kommer att ha. Funktionen kommer att främja upprättandet av symbioser, mellan företag – stad och företag – företag, genom stadsplanering, dialog med systemoperatörer, affärsutveckling och marknadsföring.Symbiosfunktionen1 Fokusområdena för industriell symbios är energi, restflöden, logistik och kunskap och symbiosfunktionen har fyra arbetsområden:
• Skapa symbioser i redan existerande miljöer
• Skapa symbioser vid nyetableringar
• Arbeta uppsökande utifrån möjliga symbioser
• Arbeta med kommunikation och marknadsföring
Symbiosfunktionen2WSP som är partner i Delad energi påpekar ”Att skapa en plattform med konkurrerande aktörer som samtliga bidrar till ett gemensamt mål är ganska unikt. Att visa upp sina siffror för varandra är också unikt. Att gå från tron att ensam är stark till att tillsammans är vi starkare”.

Samarbetet i Symbiosfunktionen blir unikt, men inspireras från metoder för att understödja industriell symbios i exempelvis Kalundborg och Sotenäs kommun.