Dialogmöte för symbios

Tisdagen den 27 augusti höll projektgruppen i Delad energi är dubbel energi ett dialogmöte med stadens systemägare. På plats var även representanter från Malmö stad för att tillsammans diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Malin Norling från miljöförvaltningen inleder mötet med en introduktion till området industriell och urban symbios. I Malmö finns flera goda exempel av symbioser, framförallt i hamnområdet som varit ett fokusområde sedan arbetets start. Det har bland annat tagits fram en vision för hamnen 2040:  Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios – i Malmös hamnområde delar vi. Att arbeta i symbios kommer vara en förutsättning för tillväxt och ger både ekonomiska, ekologiska och konkurrensmässiga fördelar.

Förmiddagens möte fortsätter med fler presentationer signerade Sysav, VA Syd, E.on, CMP samt miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.

Magnus Svensson från Sysav berättade bland annat om Malmös Återbyggsdepå, där Sysav tillsammans med Malmö stad driver ett återbrukskoncept som planeras att utvecklas. Framåt tittar Sysav på ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning samt en anläggning för kvalitetsmärkt plastsortering.

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att bli större. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut. Kerstin poängterar vikten att få med det symbiotiska tänker tidigt i ett projekt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar. VA Syd arbetar cirkulärt idag genom att bland annat ta emot externslam från andra aktörer medan E.on tar hand om reningsverkets restvärme.

Vidare berättar Kerstin att återvunnet vatten är en viktig resurs som vi behöver ta tillvara. Tillsammans med åtta andra VA-organisationer i Sverige har de påbörjat en kartläggning av behov för att identifiera nya symbioser med vatten. En rapport om arbetet förväntas vara klar i höst.

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättar Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Likt tidigare talare lyfter Ellen vikten av systemtänk i samtliga lösningar. Vi behöver arbeta tillsammans och skapa partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Det är även viktigt att alla är medvetna om att olika affärsintressen kan finnas.

Petra König från CMP berättar att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt och nationellt. Just nu söker CMP tillsammans med bland annat Malmö stad, Axess Logistics och E.on finansiering för ett projekt som ska kunna utnyttja hamnområdet för att lagra energi (elViSP – electric Vehicles in a Sustainable Port).

Olle Anderberg och Kristina Lembre från Malmö stad berättar om stadens verksamhetsområden. Just nu fokuserar staden på Hamnområdet, Fortuna Hemgården och Fosieområdet. Olle poängterar att engagerade systemoperatörer som kommer in tidigt i processen blir en nyckelfaktor för det symbiotiska arbetet. Även förvaltningsgemensamma arbetsgrupper för verksamhetsområdena är av vikt.

Avslutningsvis berättar Kristina om ett nytt projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Kartan kommer både vara behjälplig för nya aktörer som överväger Malmö, samt för befintliga aktörer som har behov av en resurs. Projektet har ambitionen att växa även utanför Malmös gränser.

Avslutande diskussion

Gemensamt diskuterar gruppen vikten av att tidigt involvera andra aktörer i nya projekt, för att enklare kunna identifiera samarbetsmöjligheter. Gruppen önskar en utpekad kontaktperson för att kunna hitta rätt kompetens och påbörja dialog. En god dialog behövs också etableras internt i den egna organisationen, för att få saker att hända.

Gruppen vill fortsätta ha liknande dialogmöten i syfte att lära känna varandras verksamheter än bättre för att kunna gå djupare i symbiosarbetet.