Kategoriarkiv: Uncategorized

Inspirationsverkstad: Matsvinn

huvudbild

Välkommen på inspirationsverkstad om matsvinn som resurs den 20 november!

Inspirationsverkstad med VÄRT
VÄRT – Sustainable Food Lab kommer hålla i en inspirationsverkstad och visa hur du kan använda bi-produkter på nya sätt. De lyfter även frågan hur en hållbar måltid egentligen ser ut och om framtidens svinnfria mat. Du och de andra deltagarna får möjlighet att lära er laga och tänka kring svinn medan VÄRT tar ett helhetsgrepp kring svinnfrågan och pratar om utmaningar och möjligheter på global och lokal nivå.

Allt detta varvas med nya smakupplevelser, lunch och en grym inspirationsfika!

Lokal aktion för att tackla matsvinn i Malmö
Under eftermiddagen kommer Food Malmö i samverkan med Rädda Maten samla stadens matsvinnsaktörer för att diskutera gemensamma åtgärder mot matsvinn i Malmö. Vi för en öppen dialog med er som jobbar med matsvinn för att höra vad ni tycker behöver göras. Möjligtvis skapar vi ett gemensamt White paper tillsammans. Som inspiration används SLU Future Food Lab:s Policy Brief ”MATSVINN Hur kan Sverige minska det?”.

Anmäl dig senast 15 november

När: 20 november kl. 08.30-13.00 samt 13.00-15.30
Plats:
Någonstans i Sofielund, exakt plats släpps snart!
Kostnad: Eventet är gratis men anmälan är bindande. Vid sen eller utebliven avanmälan tillkommer en avgift.

Anmäl dig här!

Eventet är ett samarbete mellan Case Sofielund 2030, Delad energi är dubbel energi och Food Malmö.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 2

Den 23-24 november höll Delad energi är dubbel energi en slutkonferens i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff. I ett tidigare blogginlägg presenterades en sammanfattning av konferensens första dag. Nedan kan du läsa om dag två.

Dagen inleddes med en kort resumé om gårdagen presenterad av konferenciererna Ellen Corke (Eon) och Peter Carlsson (Sotenäs kommun). Sedan var det dags för dagens första programpunkt ”Miljölagstiftningen som möjlighet för industriell och urban symbios” ledd av Andréa Hjärne från VA Syd och Erica Nobel från Advokatfirman Delphi.

”Hindren är sällan legala, utan oftast ekonomiska. Det handlar helt enkelt om hur vi placerar våra resurser”, berättade Andréa och menar att man kan åstadkomma mycket så länge man har med sig juridiken tidigt i sitt arbete.

Ta del av hela presentationen här!

Efter en fika fortsatte dagen med två parallella workshops. Några av deltagarna följde med Kristina Lembre (Malmö stad), Peter Carlsson (Sotenäs kommun) och Maria Lindroth (Eon) för att diskutera frågan om delbar data. Gruppen pratade bland annat om vilka hinder respektive möjligheter som finns i delandet av data, vilka incitament som finns för att samla in och dela med sig av data samt om det finns känsliga uppgifter och vilka de i sådana fall är.

Här hittar du introduktionen till workshopen

Här hittar du workshopens resultat

Den andra workshopen leddes av Murat Mirata, Mårten Wiktor (Linköpings universitet) och Karolina Södergren (IIIEE Lunds universitet) och handlade om kapacitet och behov för att facilitera industriell och urban symbios i svenska kommuner och regioner. Under workshopen diskuterades två frågor i mindre grupper:  1. Vilka utmaningar finns det för fortsatt utveckling av industriell och urban symbios i din kontext? och 2. Vilka ytterligare resurser har ni behov av för en fortsatt utveckling av industriell och urban symbios?

 

Här hittar du resultaten från workshopen

Avslutningsvis gjordes en undersökning via verktyget Mentimeter, där alla deltagarna fick möjlighet att svara på ett antal frågor. Resultatet berättade att deltagarna föredrog att SNIUS fortsätter arbeta med att utveckla och tillhandahålla informationsmaterial med fokus på goda exempel och facilitering, samt att samla in och föra fram behov av policy och regelförklaringar.  Deltagarna berättade även att de gärna såg att SNIUS fortsätter arbeta med exempelvis omvärldsbevakning, nätverksträffar och öppna dialoger.

Ta del av alla svar här!

Stort tack!

Vi vill även passa på att tacka alla som deltagit och gjort den här konferensen möjlig genom sitt engagemang och sitt arbete. Stort tack!

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 1

Sedan 2015 har projektet Delad energi är dubbel energi arbetat för att främja cirkulär ekonomi samt industriell och urban symbios. Flera samarbeten, innovationer och nätverk senare går projektet mot sin sitt slut och den 23-24 oktober höll projektet en konferens för att presentera sitt arbete. Nedan kan du läsa en sammanfattning av konferensens första dag.

 

Den 23 oktober samlades runt 60 personer på Sankt Gertruds i Malmö för att ta del av Delad energi är dubbel energis slutkonferens. Konferensen hölls i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff och samlade därför människor från flera delar av Sverige och Norden.

Murat Mirata från Linköpings universitet inledde konferensen genom att ge en introduktion till industriell och urban symbios. Murat gav bland annat en historisk tillbakablick av cirkulärt tänkande i städer och berättade om nutida exempel på fungerande symbioser vi stöter på i vardagen – som en tomat i matvarubutiken.

Avslutningsvis berättar Murat att en förhållandevis enkel utmaning vi står inför just nu, för att föra det symbiotiska arbetet framåt, är att lyckas samla olika aktörer från olika fält i samma rum och ställa två enkla frågor: Vad har du? Vad behöver du?

Introduktion till industriell och urban symbios – Murat Mirata

Resultat från Delad energi är dubbel energi
Efter fika var det dags för projektmedlemmarna i Delad energi är dubbel energi att sammanfatta sitt arbete sedan starten 2015. Malin Norling, miljöförvaltningen, inledde föredraget med att leda publiken längs en tidslinje, från de första idéerna 2012 till där vi står idag.

Stafettpinnen gick vidare till Olle Anderberg, fastighets- och gatukontoret, som berättade om det utvecklingsarbete som gjorts och pågår i Malmös hamnområde. Bland annat berättade han om hamnens utvecklade infrastruktur, med bättre förutsättningar för cirkulärt arbete.

Lars Bierlein, Eon, berättade om framtidens energilösning – ectogrid. Genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov kan vi ta tillvara på varandras restenergi och därmed använda energin på ett optimalt sätt. Arbetet med ectogrid har inneburit omfattande analys av olika branschers behov vilket resulterat i avgörande affärsmodeller för konceptet.

Malin Norling, miljöförvaltningen, presenterade arbetssättet Symbiosfunktionen som tagits fram i projektet för att hjälpa verksamheter att bli en del av en symbios, oavsett vilken förvaltning eller systemägare man kontaktar först. Det leder till att utveckla stadens verksamhetsområden (industri- och företagsområden) till att bli mer arbetsskapande, resurs- och yteffektiva samt ge utrymme för ökad lokal energiproduktion. Funktionen innebär att staden har en nära dialog med systemägarna och näringslivet för att tillsammans skapa en hållbar, cirkulär stadsutveckling.

Den interaktiva kartan, är en del i arbetet med att utveckla dessa verksamhetsområden, och om detta berättade Kristina Lembre, miljöförvaltningen. Kartan ska fungera som ett symbiosfrämjande verktyg genom att visualisera vilka behov och resurser som finns att ta tillvara på i staden. Förhoppningen med kartan är att nya aktörer ska välja Malmö, göra befintliga samarbeten smidigare och bidra till hållbar tillväxt.

Maria Lindroth, Eon, berättade om resursdeklarationen – ett arbete som ska visa på integrationen mellan stadens kretsloppslösningar i form av energi, avfall, vatten och avlopp. Syftet är att genom verktyget visualisera fastigheters resursanvändning och få en bättre förståelse kring hur dessa relaterar till varandra. Förhoppningen är att ökad kunskap ska leda till förbättrad hantering.

Projektet Delad energi är dubbel energi har även arbetat med resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och materialåtervinning. Detta arbete har delats in i tre inriktningar: Utveckling av två koncept för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya, Grovavfallstjänsten ReTuren och utveckling av marknadsmodell för återbruk, innovation och sysselsättning genom tävlingen Upcycle Challenge. Om detta berättade Ander Persson och Carina Eklund (Sysav utveckling), Savita Upadhyaya (VA Syd) och Linda Stafsing (Sustainable Business Hub).

Avslutningsvis berättade Murat Mirata, Linköpings universitet, om användarperspektiv på cirkulära innovationer. Genom sina studier, dialoger och testpiloter har hans arbete legat till grund för flera av projektets resultat, exempelvis återbrukskonceptet, mötesplats Returen, resursdeklarationen och ectogrid.

Delad energi är dubbel energi – en sammanfattning av resultat

Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Under eftermiddagen höll SNIUS ett föredrag med titeln Nationell utblick på regionala initiativ. På plats var Bengt Fellbe (Bjuv), Erica Toft (Simrishamn), Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland) och Yvonne Träff (Lidköping) för att berätta om deras respektive arbete med industriell och urban symbios.

Bengt Fellbe (Bjuv)
Erica Toft (Simrishamn)
Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland)
Yvonne Träff (Lidköping)

Paneldiskussion
Dagens sista aktivitet på plats var en paneldiskussion på temat Den lilla aktörens roll och möjligheter i ett större symbiotiskt sammanhang. Här fördes ett öppet samtal mellan representanterna från olika kommuner (Bjuv, Simrishamn och Lidköping) och mindre aktörer i Malmö som på olika sätt arbetar cirkulärt men vill göra mer: Erik från restaurangen Spill, Hannah från Upcycle collective och Victor från Återbruket Mobilia.

De mindre aktörerna lyfte bland annat behovet att hitta nätverk och tillfälle för samarbete med större aktörer och industrier. ”En dröm är att söka projektmedel tillsammans med större aktörer, så som kommunen, för att kunna göra en grundläggande studie och kartläggning av hur vi skapar mer cirkulära samarbeten”, berättar Hannah från Upcycle Collective.

Deltagarna diskuterade också att mindre aktörer behöver bli bättre på att informera industrierna om värdet i att skapa symbios. ”Det är inte bara en hållbarhetsfråga, det handlar om tillväxt och ekonomi för att kunna överleva i framtiden”, poängterar Erik från Spill.

För att kunna övertyga andra aktörer om fördelarna i cirkulärt arbetssätt menar flera av deltagarna att vi behöver bli bättre på att samla in data. Detta för att kunna visa på de goda resultat som följer ett cirkulärt, symbiotiskt arbete.

Bengt Fellbe från Bjuv håller med och poängterar att ett stort problem ligger i att stora aktörer inte helt förstår de mindre aktörernas behov. ”Större industrier eller aktörer kan ofta uppfattas som bromsklossar, men många gånger handlar det om att vi inte förstått vilka behov mindre aktörer har. Berätta för oss vad ni behöver så att vi redan från start förstår vad som behövs.”

_DSC4621

Studieturer
Dagen avslutades med att konferensens deltagare fick välja mellan två studieturer. Ena turen gick mot Lund och Medicon Village för att se mer av ectogrid. Den andra studieturen åkte mot Malmös hamnområde för att höra mer om det symbiotiska samarbeten mellan Sysav, CMP, VA Syd och Eon.

 

Här kan du läsa om konferensens andra dag

Enkät för fastighetsägare

Hjälp oss att utveckla Resursdeklarationen genom att svara på några frågor i den här enkäten. Stort tack!

I Arbetspaket 3 är målsättningen att utveckla koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar (energi / vatten / avfall ) samt att utveckla så kallade ”resursdeklarationer” som ett verktyg för att visualisera resursanvändning och cirkulära flöden på byggnadsnivå.

Projektdeltagare har tagit fram en enkät med syfte att utvärdera kunskap och intresse kring cirkulär resursanvändning både på fastighet och stadsnivå, CO2 utsläpp kopplat till resursanvändningen och ekonomiska samt regulatoriska incitament kopplat till beteendeförändring för att öka resurseffektivitet. Enkätens syfte är att undersöka fastighetsägares intresse av att använda ett verktyg för cirkulär resursanvändning som grund till fortsatt vidareutveckling.

Vi  i projektet Delad Energi är dubbel energi ber därför er fastighetsägare om hjälp med att svara på denna enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i och svaren skulle vara till stor hjälp för oss i den fortsatta utvecklingen av resursdeklarationer.

Klicka här för att komma till enkäten!

Stort tack för din medverkan.

Registreringen är öppen!

Header_registrering

Eventet riktar sig till företagare, samhällsutvecklare, politiker, myndigheter och forskare med intresse för symbiossamverkan.

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Den 23-24 oktober är det åter igen dags för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis (SNIUS) årsmöte, som i år hålls i Malmö. Vi är glada att kunna anordna detta spännande event med intressanta ämnen, case, talare och studiebesök.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi
Under eventet kommer vi även presentera slutresultatet för projektet Delad energi är dubbel energi, som verkat sedan 2015 för att främja industriell och urban symbios i Malmö.

Registreringen är öppen!
Klicka här för att komma till registreringen. Här hittar du även programmet som uppdateras efterhand. 

Och sprid gärna informationen i ditt nätverk!

Vid frågor om eventet, vänligen kontakta:
Malin Norling, malin.norling@malmo.se
Murat Mirata, murat.mirata@liu.se

Footer_mail190425

Final i Upcycle Challenge

Igår, den 2 september, hölls finalen i tävlingen Upcycle Challenge – trash to treasure. Unga kreatörer fick i uppdrag att omvandla ”skräp” till nya produkter. Sujan Varma och Daniel Wollin tog hem segern med sitt ihopfällbara bord med bouleklot till fötter.

Deltagarna fick i uppdrag att skapa en ny produkt med en praktisk funktion av Vinnarnasådant som andra slängt på Sysavs återvinningscentral i Norra hamnen.  De 18 kreatörer som deltog i tävlingen fick ungefär en vecka på sig att förbereda produkten, som igår presenterades för en jury. Juryn bedömde varje bidrag utifrån bland annat säljbarhet samt möjlighet att plocka isär och återvinna produkten.

Sydsvenskan har skrivit en artikel om tävlingen samt alla bidrag. Artikeln går att läsa här!

Dialogmöte för symbios

Tisdagen den 27 augusti höll projektgruppen i Delad energi är dubbel energi ett dialogmöte med stadens systemägare. På plats var även representanter från Malmö stad för att tillsammans diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Malin Norling från miljöförvaltningen inleder mötet med en introduktion till området industriell och urban symbios. I Malmö finns flera goda exempel av symbioser, framförallt i hamnområdet som varit ett fokusområde sedan arbetets start. Det har bland annat tagits fram en vision för hamnen 2040:  Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios – i Malmös hamnområde delar vi. Att arbeta i symbios kommer vara en förutsättning för tillväxt och ger både ekonomiska, ekologiska och konkurrensmässiga fördelar.

Förmiddagens möte fortsätter med fler presentationer signerade Sysav, VA Syd, E.on, CMP samt miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.

Magnus Svensson från Sysav berättade bland annat om Malmös Återbyggsdepå, där Sysav tillsammans med Malmö stad driver ett återbrukskoncept som planeras att utvecklas. Framåt tittar Sysav på ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning samt en anläggning för kvalitetsmärkt plastsortering.

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att bli större. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut. Kerstin poängterar vikten att få med det symbiotiska tänker tidigt i ett projekt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar. VA Syd arbetar cirkulärt idag genom att bland annat ta emot externslam från andra aktörer medan E.on tar hand om reningsverkets restvärme.

Vidare berättar Kerstin att återvunnet vatten är en viktig resurs som vi behöver ta tillvara. Tillsammans med åtta andra VA-organisationer i Sverige har de påbörjat en kartläggning av behov för att identifiera nya symbioser med vatten. En rapport om arbetet förväntas vara klar i höst.

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättar Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Likt tidigare talare lyfter Ellen vikten av systemtänk i samtliga lösningar. Vi behöver arbeta tillsammans och skapa partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Det är även viktigt att alla är medvetna om att olika affärsintressen kan finnas.

Petra König från CMP berättar att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt och nationellt. Just nu söker CMP tillsammans med bland annat Malmö stad, Axess Logistics och E.on finansiering för ett projekt som ska kunna utnyttja hamnområdet för att lagra energi (elViSP – electric Vehicles in a Sustainable Port).

Olle Anderberg och Kristina Lembre från Malmö stad berättar om stadens verksamhetsområden. Just nu fokuserar staden på Hamnområdet, Fortuna Hemgården och Fosieområdet. Olle poängterar att engagerade systemoperatörer som kommer in tidigt i processen blir en nyckelfaktor för det symbiotiska arbetet. Även förvaltningsgemensamma arbetsgrupper för verksamhetsområdena är av vikt.

Avslutningsvis berättar Kristina om ett nytt projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Kartan kommer både vara behjälplig för nya aktörer som överväger Malmö, samt för befintliga aktörer som har behov av en resurs. Projektet har ambitionen att växa även utanför Malmös gränser.

Avslutande diskussion

Gemensamt diskuterar gruppen vikten av att tidigt involvera andra aktörer i nya projekt, för att enklare kunna identifiera samarbetsmöjligheter. Gruppen önskar en utpekad kontaktperson för att kunna hitta rätt kompetens och påbörja dialog. En god dialog behövs också etableras internt i den egna organisationen, för att få saker att hända.

Gruppen vill fortsätta ha liknande dialogmöten i syfte att lära känna varandras verksamheter än bättre för att kunna gå djupare i symbiosarbetet.

Finaldags för Trash To Treasure

Nu är det dags för final i återbrukstävlingen Trash to Treasure!

Final_Upcycle_Challenge_190902_1200x600_lag

Kan vi göra mer av det vi slänger? Kan material från återvinningsstationerna komma till nytta och bli nya säljbara produkter? Under sista veckan i augusti tävlar studenter och kreatörer inom design och hantverk med målet att  skapa den bästa produkten från skräp eller uttjänta produkter. Juryn på plats kommer utse ett vinnande lag som vinner en resa till Hamburg med bland annat ett besök till IF World Design Center. Efter prisutdelningen bjuds det på tilltugg och dryck och för att fira tillsammans med de tävlande.

Du anmäler dig till communication@sbhub.se. Evenemanget är gratis.

När? 2 september 2019 kl. 13.00

Var? STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö (Bredvid Malmö Univ)

 

 

Cirkulär ekonomi i Intelligent Logistik

I senaste numret av Intelligent Logik (nr 4) hittar vi två intressanta artiklar om cirkulär ekonomi. Den första artikeln berör den cirkulära ekonomins dimensioner och den andra tar upp fem cirkulära affärsmodeller som presenterades på konferensen ”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller”.

Cirkulär ekonomi behöver fler dimensionerIntelligent logistik
Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har arbetat i flera projekt inom cirkulär ekonomi och avfallshantering. Han menar att det finns en naivitet på nationell nivå där viktiga parametrar bortses.

– På makronivå saknar de flesta presentationer av cirkulär ekonomi dimensioner som pengar, energi, tid och rum. Ofta fokuserar man på materialflödet och bortser från de andra dimensionerna, säger han.

Han menar att det behövs branschlösningar, anpassad efter mognad och drivkraft. Metallbranschen har exempelvis länge använt återvunnet material medan plastbranschen bara påbörjat sin återvinningsresa.

Fem cirkulära affärsmodeller
I nästa artikel på temat  kan vi läsa om några av de slutsatser som togs på konferensen”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller” som Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad arrangerade i Malmö under slutet av april tidigare i år.

Här presenteras fem olika affärsmodeller i olika branscher med följande rubriker: Cirkulära leveranskedjor, Produkt som tjänst, Delningsplattformar, Återvinning ger nytt råmaterial, Förlängning av produktlivscykeln.

Läs hela reportaget i Intelligent Logistik, nr 4 på sidorna 27-29.
Materialet går endast att läsa online för prenumeranter.