Alla inlägg av Emma Ricci

header_urban symbios_apsis

Strategi för ökad kännedom och samsyn

Kommunikationsstrategi: Berika – inte konkurrera

En arbetsgrupp inom projektet Delad energi är dubbel energi har arbetat fram en strategi för ökad kunskap och samsyn kring begrepp som urban symbios och industriell symbios.

Att etablera symbioser blir nu och framåt en del av näringslivets, stadens och systemägares arbete med hållbar utveckling. Målet är därför att marknadsföringen av urban och industriell symbios ska ingå som en naturlig del i samtliga aktörers varumärken.

Berika existerande kanaler

Strategin är därför att berika redan etablerade kanaler och nätverk med kunskap och information. Exempel på sådana kanaler är projektaktörernas egna webbar, nyhetsbrev, kommunikationsmateria med mera. Målet är att inte bygga konkurrerande strukturer för denna typ av information. Projektet och  Malmös symbiosfunktion ska istället tillgängliggöra fakta och attraktivt material för våra nyckelaktörer i staden och hamnområdet.

Industriell symbios är en del av den urbana symbiosen

Det är viktigt att ett flerårigt projekt, som Delad energi är dubbel energi, parallellt med projektarbetet även följer utvecklingen inom området. Vår omvärldsanalys har resulterat i att: För att nå en bredare målgrupp och nödvändiga aktörer väljer vi att övergripande använda begreppet urban symbios. Urban symbios inkluderar hela städer, fler aktörer och är angeläget i fler sammanhang än industriell symbios. Den industriella symbiosen är en del av den urbana symbiosen.

  • Vi använder begreppet urban symbios när vi pratar om arbetsmetoderna och möjligheterna i den hållbara staden.
  • Vi använder begreppet industriell symbios när vi pratar specifikt om just de nära samarbetena/relationerna mellan verksamheter/industrier.

Exempel på gemensamma budskap:

  • Urbana symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
  • Urban symbios är en självklarhet inom hållbar stadsutveckling – redan idag!
  • Med ökad kännedom och samsyn kan verksamheter i Malmö med små medel lösa ut vilande resurser och därmed stärka sin position som en attraktiv och hållbar mötesplats för stad och näringsliv.
  • Symbioser i Malmös hamnområde visar vägen för cirkulär och grön delandeekonomi och ger hållbara samarbeten mellan näringsliv och stad.
  • Urban symbios är ett led i Malmö kommuns strävan att omvandla fysiska barriärer i stadsmiljön till sammanlänkande områden som är angelägna för många.

Couple together at street holding hands.

Ett starkt och hållbart näringsliv

 

Malmö stad har i dagarna antagit ett nytt Näringslivsprogram. Fokus ligger på att skapa ett starkt och hållbart näringsliv där cirkulär ekonomi uppmuntras som verktyg för att uppnå målen.

”Malmö stad verkar för en miljödriven näringslivsutveckling Malmö stad har högt uppsatta miljömål och ambitioner för en hållbar näringslivsutveckling. Malmö stad stimulerar lokala satsningar på logistik, tillverkning, kunskaps- och teknikutveckling samt produktion av förnybara energislag. Malmö stad uppmuntrar hållbara initiativ inom cirkulär ekonomi.”

Läs mer om Näringslivsstrategin på Malmö Business

Bilaterala möten

Förtroende, förtroende, förtroende… Det är ett ständigt återkommande ord när industriell symbios diskuteras. Ett viktigt led i att kunna uppnå det önskade förtroendet mellan aktörer som vill skapa symbiotiska kopplingar är att ha enskilda (bilaterala) möten med varandra för att diskutera möjligheter och idéer.

E.ON har under projektet genomfört ett antal bilaterala möten i syfte att stärka samarbetet med industrin och utveckla potentialen för industriell symbios i staden, främst med aktörerna inom projektet (Sysav, VA Syd, Norcarb, Lantmännen, CMP), men även med Nordic Sugar och Berendsen. Det har resulterat i ett bilateralt samarbete med relevanta aktörer och att nya koncept för nyttjande av lågvärdiga spillvärmeflöden har utvecklats.

Här hittar du rapporten Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer

Arbetsprocessen (läs mer i rapporten ovan):
Arbetsprocessen med aktörerna har följt en tydlig struktur, som beskrivs under nedan punkter.
1. Forma operativ agenda. Med en sk 5-punktlista som underlag har E.ON tillsammans med respektive aktör format en operativ agenda/handlingsplan (se mall i bild 1). 5-punktlistan har också legat till grund för att prioritera fram operativa insatser och urval av smarta –nät pilot.
2. Operativa insatser/aktiviteter. Operativa insatser och aktiviteter har genomförts med respektive aktör, med den operativa agendan/handlingsplanen som utgångspunkt.
3. Potential / investering. Potentiella insatser som kräver ytterligare investeringar och utredning har också identifierats med hjälp av 5-punktlistan.
4. Konkludera resultat. Arbetsprocessen och resultatet har konkluderats.
5. Behov av ytterligare åtgärder har identifierats.

Värmeåtervinning av Malmös avloppsvatten

Ett lysande exempel på industriell symbios, där något vi anser vara avfall istället blir en värdefull resurs, är det samarbete som utvecklats mellan VA SYD och EON under projekttiden i Delad Energi. Investeringar i värmepumpar på Sjölunda Avloppsreningsverk gör att omfattande mängder restvärme kommer kunna fångas upp och nyttjas som fjärrvärme istället för att gå till spillo! Istället för avfall, får vi värmeleveranser till Malmö stad.

Så här fungerar det: Inkommande avloppsvatten av ljummen temperatur leds genom en värmepumpsanläggning, spetsas med värme ifrån Sysav och genererar fjärrvärme ur ett tidigare outnyttjat flöde. Spillvärme ersätter jungfruliga resurser i fjärrvärmeapparaten och ca 200 GWh fjärrvärme/år genereras vilket motsvarande 8 % av Malmös fjärrvärmebehov. ŸDetta gör att vi kan spara 50 000 ton CO2 per år, vilket blir en stor miljövinst.

BILD_VP
Investeringen beslutades i början av 2016 och uppgår till ca 190 miljoner SEK. Anläggningen kommer tas i drift under 2017.

 

 

 

Vi delade med oss på Skånes Energiting!

Den 13:e juni bjöd Energikontoret Skåne till Energiting på Malmö arena, här träffades experter och intresserade kring frågor om effektivisering, fossilfritt Sverige, nya tekniska lösningar och inte minst för att få höra om industriell symbios i Malmö. Konferensen delades in i en gemensam förmiddag och sedan tre valfria scener under eftermiddagspasset.

Under morgonen  välkomnade Desirée Grahn, tillförordnad chef för Energikontoret Skåne, och därefter tog moderator för dagen  Maria Wetterstrand vid och presenterade först Robert Andrén från energi- och miljödepartementet  som berättade om det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Därefter tog Svante Axelsson plats på scenen som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige berättade mer om sitt uppdrag och hur vi alla kan engagera oss för att uppnå en förändring. Innan lunch berättade Karin Widegren  om Energilager kan bidra till omställning av energisystemet.

Under eftermiddagspasset Effektivisera! berättade projektdeltagare från Delad Energi är Dubbel Energi om arbetet med industriell symbios, med fokus på hur delande kräver både förtroende och tekniska lösningar. Detta blev en del i avslutet i steg 2 för projektet.

Malin Norling, Malmö stad, började passet med att berätta om hur arbetet med industriell symbios kopplar an till de 17 globala hållbarhetsmålen, speciellt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 Hållbara städer och samhällen. Malmös arbete med att etablera en symbiosfunktion inom staden presenterades, förhoppningen är att företag och verksamheter ska kunna slussas till symbiotiska kopplingar genom symbiosfunktionens guidning och stöttning i arbetet med etableringen.

Att våga dela med sig är inte alltid lätt, men för att kunna skapa symbioser krävs samverkan och att öppna upp sin verksamhet för andra. Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons och Anders Person, Sysav utveckling berättade om samarbete i hamnområdet och hur viktigt det har varit att skapa just förtroende. ”Vi måste göra detta tillsammans, det krävs samverkan, inget kan göra detta själv! Till exempel har ju Vinnova stöttat oss i detta projekt, annars hade det inte varit möjligt.” framhöll Anders Persson.

Per Rosén berättade om hur E.ON inom Delad Energi är Dubbel Energi kunnat satsat på nya investeringar, bland annat ett pilotprojekt på Nobeltorget där de installerat en fastighetsnära värmepumpsmodul. Per påpekade att långsiktiga avtal ibland kan underlätta exempelvis investeringar i infrastruktur som kan göra symbioser möjliga.

Läs mer om Skånes Energiting 2017 här!

Restvärmeinnovationen nådde världen runt!

Innovationstävlingen nådde ut till över 20 länder i hela världen, och den 5:e juni 2017 hade 46 innovatörer lämnat in sina förslag. Förslagen består både av dellösningar och helhetsförslag för att möjliggöra en anläggning för matproduktion som nyttjar restvärmeflöden från staden. Det krävs avancerad teknik, fungerande affärmodeller, odlingskunskap, urban anpassning och mycket mer för att en fullständig anläggning ska kunna byggas. Nu utvärderas förslagen, och nästa steg är att bjuda in de mest intressanta till ett pitch-tillfälle där de får möjlighet att presentera sina innovationer för konsortiet. Därefter påbörjas arbetet att tillsammans utveckla innovationerna inför urvalet i fas 3, som startar i mars 2018.

Följ utvecklingen av framtidens innovativa, stadsnära och hållbara matproduktion på tävlingens hemsida!

Restvärmeinnovationen_partners
Tävlingens har 14 partners, och prissumman på 2 miljoner svenska kronor delfinansieras av Vinnova.

 

 

 

Ställ dina frågor om restvärmeinnovationen: webinar 24:e maj!

Restvärme

Vi har redan bloggat om tävlingen som söker innovativa lösningar för urban biologisk produktion med hjälp av restvärme. E.ON, Malmö stad och SLU, som är partners i Delad Energi, engagerar sig även i detta projekt. Nu anordnas ett webinar 24:e maj kl 13 där innovatörer kan ställa frågor om tävlingen, missa inte detta tillfälle om du tror dig ha idé som kan slipas till i innovationsprocessen!

”Due to popular demand we have decided to host a second webinar about this competition. You are invited to participate to hear more, as well as raising any questions you may have to the competition and the process. For your convenience we are posting all questions and answers on the competition website under ”Answers to Competition Questions”.”

Urban symbios lyfter Malmö!

”Om tio år har alla som befinner sig i Malmö tillgång till cirkulära lösningar!” Så utryckte några av deltagarna på seminariet Urban symbios lyfter Malmö sina förhoppningar inför framtiden.

Den 27:e april bjöd Malmö stad in till en halvdag späckad med inspiration och kunskap om urban och industriell symbios. Peter Carlsson, symbiosutvecklare, berättade om hur Sotenäs kommun genom social och industriell symbios skapat jobb och hittat nya användningsområden för kasserade fiskenät. Stina Greberg från E.ON presenterade investeringen av värmepumpar vid VA SYDs reningsverk Sjölunda, där möjligheten att använda spillvärme från renat avloppsvatten blir ett verktyg i resan mot 100% förnybar och återvunnen värme. Petra Köning, miljöchef på CMP, talade om  hur industriell symbios blir ett viktigt verktyg för hamnens utveckling när staden kommer närmare. Du hittar dagens program här.

”Urbana symbioser kan bli verktyg för att nå de globala målen” berättade Malin Norling, miljöförvaltningen, i sin presentation om de värden som urban och industriell symbios skapar. Anna Strannegård, miljöförvaltningen, och Olle Anderberg, fastighetskontoret,  gav en bild av hur Malmös arbete med urban och industriell symbios ska utvecklas framöver.

Deltagarna deltog i en workshop för att reflektera över dagens presentationer och hur urban och industriell kunde bli till nytta för dem i sitt arbete. Resultaten hittar du här.

Miljöförvaltningens direktör Kerstin Åkerwall avslutade med att samla ihop alla de tankar som framkommit under dagens seminarium och konstaterade att cirkulära lösningar är viktiga i vårt arbete för en hållbar framtid!

Deltagarna bjöds på en fantastisk utsikt över Malmös hamnområde från CMPs kontor.
Deltagarna bjöds på en fantastisk utsikt över Malmös hamnområde från CMPs kontor