Alla inlägg av Ellen Corke

Projektet EPIC 2020 avslutat

EPIC2020.GRA_.Industrial_symbiosis_schem.001.DraftB.20140924EPIC 2020 var ett 3-årigt EU-projekt inom Intelligent Energy Europe med tre svenska partners; Malmö stad, E.ON och Linköpings Universitet. Projektet, som syftade till att öka användningen av bioenergi och öka utnyttjandet av restresurser genom industriell symbios, är nu avslutat. Tidigare i år hölls en slutkonferens i Bryssel, dels för att sprida våra resultat men också för att vidare diskutera hur vi kan bygga vidare på våra resultat. EPIC har varit väldigt viktigt för Malmö och gett flera viktiga resultat, bland annat har vi genom det projektet lagt grunden för det nätverk vi nu har i Malmö hamn där många av nyckelaktörerna nu ingår i projektet Delad energi.  Ett annat viktigt resultat har varit att identifiera olika cleantech möjligheter som finns i området, främst som bygger på att utnyttja restresurser effektivare. Några av dessa möjligheter blev skarpa business case, och är nu på väg att realiseras, medan andra har fallit ifrån av olika anledningar.

För mer information och material från projektet, besök: www.epic2020.eu  (under ”Dissemination” hittas t ex D1.4 Public Technical Report, som ger en bra övergripande bild av projektet och dess resultat)

 

Affärsmodell för låggradig värme

Måndagen den 13 juni presenterade Martina Svensson sitt examensarbete ”Affärsmodell för låggradig restvärme” som framtagits för industriell symbios i Malmö, och specifikt för Sysav. Martina har studerat Energi – Miljö – Management på Linköpings Universitet, och examensarbetet skrevs även genom LiU med Stefan Anderberg som examinator och Murat Mirata som handledare.

I huvuddrag är arbetet upplagt i tre delar; en teoridel där affärsmodeller och nyckelelement har studerats, en fallstudie för industriell symbios i Malmö och låggradig restvärme hos Sysav, samt en diskussion där de två tidigare delarna sammanförs för att formulera själva affärsmodellen. Resultatet belyser bland annat vikten av samverkan och att gemensamma investeringar, t ex i infrastruktur, bör vara en del i den framtida utvecklingen. Viktigt är också de relationer som byggs upp genom projekt som Delad energi, och en fråga är hur dessa kan skapa informella styrningsmekanismer. Förutom att ge inblandade aktörer en bra bakgrund och utgångsläge för att formulera en affärsmodell, så pekade även Martina på vilka frågor som nu är viktiga att arbeta vidare med för att realisera affären.

För att sammanfatta; ett väldigt intressant och användbart arbete som vi i projektet kommer ha nytta av. Rapporten kommer inom kort, tills dess kan den intresserade få mer information genom Martinas presentation. Grattis Martina till väl utfört arbete, och tack för ditt bidrag till Delad energi!

Affärsmodell för låggradig restvärme – Martina Svensson