Alla inlägg av Anna Strannegård

Sveriges största innovationstävling har lanserats!

header_apsis_restvarmeinnovationen

Hur kan restvärmen istället användas som resurs för att möjliggöra biologisk produktion i urbana miljöer? 

Överskottsvärme från olika källor – allt ifrån enstaka kylskåp till industriella områden – tas inte om hand på ett hållbart vis utan kyls bort och blir istället ett slöseri med energi och resurser som är skadligt för miljön både lokalt och globalt. 

För att hitta innovativa lösningar på hur restvärmen istället kan användas för urban matproduktion har ett konsortium bestående av bland andra fyra svenska städer, SLU, E.ON, ICA Fastigheter, Veolia och Kraftringen utlyst en innovationstävling där de vinnande idéerna kommer att införlivas genom att utveckla ett slutligt förslag.

Konsortiet och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har tillsammans bidragit till prispotten på två miljoner svenska kronor. E.ON, Malmö stad och SLU, som är partners i Delad Energi, engagerar sig i tävlingen.

Målet är att tävlingsresultatet inom två till tre år ska vara omsatt i fungerande anläggningar. För att klara det är det en rad delutmaningar som ska lösas. En öppen innovationstävling är därför uppdelad i tre etapper. Den första etappen är öppen för alla att delta.  En del av de intressantaste förslagen väljs sedan ut för vidare bearbetning i tävlingens andra etapp där deltagarna får professionell rådgivning. Ett tredje urvalssteg görs där förslagen utvecklas ytterligare innan den slutliga vinnaren koras i september 2018.

Av prispottens två miljoner kronor kommer en del att gå till dem som blir utvalda till steg två och ytterligare en del till dem som går vidare till steg tre. Den slutliga vinnaren får huvuddelen av prispengarna.

Följ utvecklingen av framtidens innovativa, stadsnära och hållbara matproduktion på tävlingens hemsida!

 

Restvärmeinnovationen_partners
Konsortiet består av 14 partners

I Malmös hamnområde delar vi – Delad energi på Skånes Energiting

energitinget_programSkånes Energiting är en årlig konferens för yrkesverksamma inom energiområdet och hålls den 13:e juni i Malmö. Årets tema är  ”Energiomställningen – möjligheter och utmaningar för Skåne” och med på  programmet finns Delad Energi är Dubbel Energi!

På arenan ”Energieffektivisera!” kommer vi hålla i tre spännande föreläsningar där vi berättar om arbetet med att skapa symbioser i Malmös hamnområde.

Ur Energitingets program:

I Malmös hamnområde delar vi
Resan mot cirkulär ekonomi och industriell symbios i Malmö är inget som man gör ensam. Hur påbörjade Malmö stad arbetet med aktörerna i området och vilka har drivkrafterna varit? Staden har etablerat en symbiosfunktion som tydligare ska främja industriell symbios och cirkulär ekonomi mellan företag. Hur organiserar man en sådan funktion och vad kan den göra?
Malin Norling, Miljöstrateg, Malmö stad

Att dela är att ha förtroende för varandra
Att prata cirkulär ekonomi och industriell symbios är enkelt, men hur börjar man faktiskt arbeta med det? Det är en process som kräver samverkan och förtroende mellan aktörer utanför det vanliga affärstänket.
Anders Persson, SYSAV Utveckling

Exempel på delande i Malmö hamnområde
Berättelsen om de resurser som faktiskt delas i området och vilken potential som identifierats för framtida symbioser.
Mattias Örtenvik, E.ON Sverige

Vi ses den 13:e juni!

Spännande studiebesök på Agroetanol

 

IMG_3502
Agroetanols anläggning som syns i bakgrunden möjliggör flera industriella symbioser.

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Jämfört med fossilt bränsle så minskar etanol från Agroetanol koldioxidutsläppen med cirka 90 %, mycket tack vare industriell symbios! Detta och mycket mer fick projektgruppen lära sig under studiebesöket på Agroetanol i Norrköping under tisdagen den 28:e februari. På anläggningen som syns bakom de glada projektmedlemmarna möjliggörs flera symbioser, bland annat flöden av spillvärme till E.ons anläggning som ligger inom synhåll, och matsvinn som annars skulle bli avfall används i produktionen.

Tack Agroetanol för ett spännande besök och massor av inspiration! Mer om Agroetanol hittas på http://www.agroetanol.se/

 

Delad Energi på konferens om urban hälsa

”I vårt klimat ger uppvärmda miljöer tillgång till platser för möten, vistelse och aktiviteter och annat som är bra för vår fysiska och sociala hälsa, som vi annars bara har sommartid. Överglasade miljöer är en möjlighet men det finns också
stor potential i att värma upp gator, cykelvägar, lekredskap, motionsredskap och andra miljöer utomhus. Att använda billig lågtempererad restvärme som inte har någon annan användning ger förutsättningar för att skapa sådana hälsostärkande
möjligheter.” (ur programmet)

Den 15:e februari hölls konferensen Urban Food and Urban Health i Stockholm. Dagen arrangerades av SSEC, Swedish Surplus Energy Collaboration, och syftade till att sprida kunskap om restvärme kan bidra till att skapa hälsosamma vistelsemiljöer i staden.

På plats fanns Andreas Nicolaidis från Malmö stad för att berätta mer om projektet Delad Energi är Dubbel Energi och hur utvecklingen av industriell symbios ser ut i Malmö.

Vill du veta mer kan du hitta konferensens program och presentationer här.

SSEC

Malmös symbiosfunktion

Malmö har påbörjat arbetet att integrera industriell symbios i stadsutveckling och öka samarbeten mellan staden, systemoperatörer och företag!

Etableringsgruppen för Malmös hamnområde har tagit beslut om att  skapa en symbiosfunktion inom Malmö stads organisation som kan stödja företag att göra symbiotiska kopplingar. Denna funktion kommer att vara förvaltningsövergripande men även inkludera systemoperatörer och Malmös hamnbolag CMP. 

Under Delad Energi är Dubbel Energi har en projektgrupp, symbiosgruppen, etablerats och tillsammans kartlagt processerna för etablering av industrier i staden. Med utgångspunkt i detta har gruppen avgjort vilken kompetens och symbiotisk rådgivning som måste ingå i processen och vilka fokusområden som funktionen kommer att ha. Funktionen kommer att främja upprättandet av symbioser, mellan företag – stad och företag – företag, genom stadsplanering, dialog med systemoperatörer, affärsutveckling och marknadsföring.Symbiosfunktionen1 Fokusområdena för industriell symbios är energi, restflöden, logistik och kunskap och symbiosfunktionen har fyra arbetsområden:
• Skapa symbioser i redan existerande miljöer
• Skapa symbioser vid nyetableringar
• Arbeta uppsökande utifrån möjliga symbioser
• Arbeta med kommunikation och marknadsföring
Symbiosfunktionen2WSP som är partner i Delad energi påpekar ”Att skapa en plattform med konkurrerande aktörer som samtliga bidrar till ett gemensamt mål är ganska unikt. Att visa upp sina siffror för varandra är också unikt. Att gå från tron att ensam är stark till att tillsammans är vi starkare”.

Samarbetet i Symbiosfunktionen blir unikt, men inspireras från metoder för att understödja industriell symbios i exempelvis Kalundborg och Sotenäs kommun.

Studiebesök i Kalundborg, Danmark

Begreppet ”industriell symbios” uppkom när några studenter skulle beskriva de samarbeten som företagen i staden Kalundborg, Danmark etablerat med varandra. Söker man på begreppet ”industriell symbios”, så är det m a o väldigt sannolikt att Kalundborg och deras, flera decennier långa, arbete med att koppla samman företagen i kommunen kommer upp i sökresultatet. Kalundborg ligger rakt västerut från Köpenhamn på ön Själland i Danmark och för oss i Malmö tar det ca 1,5-2 timmar att ta oss dit. Självklart ska vi då lära av de ”bästa” när vi vill utveckla Malmös industriella symbios.

I ruggiga november 2016 styrde projektgruppen västerut för ett besök hos våra kollegor i Danmark. På plats träffade vi Kalundborg Forsyning (vatten och avlopp samt fjärrvärmeleverantör) och kommunens Dansk Symbiosecenter. Vi fick även en rundtur i kommunens industriområden för att se hur de olika företagen i symbiosen ligger i förhållande till varandra.

I Kalundborg finns Danmarks enda djuphamn, vilket ger dem en särställning för att kunna hantera sådan sjötransport. Därmed finns det alltid ett antal företag som är intresserade av att förlägga sin verksamhet i närheten. Däremot har kommunen insett att den industriella symbiosen är ingen självklarhet för många företag och därför har kommunen inrättat ett Symbiosecenter som stödjer och hjälper företagen att träffas, diskutera och matcha sina behov med varandra.

Projektgruppen blev väldigt inspirerade av besöket och fick många goda idéer med sig hem efter besöket; hamnens roll, affärsmöjligheterna kopplade till vatten och avlopp samt fjärrvärme och just vikten av att få företagen att träffas och diskutera med varandra.

Läs mer om Dansk Symbiosecenter här!

Kalundborg_studiebesök

Studiebesök i Amsterdam och Rotterdam

AmsterdamI september 2016 åkte projektgruppen på ett mycket uppskattat studiebesök till Amsterdam och Rotterdam för att inspireras av deras arbete med industriell symbios, cirkulär ekonomi  och innovation – och särskilt med koppling till hamnområden.

Nederländerna valde att visa sig från sin bästa sida de två dagar besöket varade, sol från en klarblå himmel och 30-graders värme.

Gruppen besökte:

Dag 1, 14 September – Amsterdam

Besök i Amsterdam hamn; utvecklingen av Amsterdams hamnområde och kopplingen till biobaserad cirkulär ekonomi. (Amsterdams hamn presenterar sina symbiotiska kopplingar och möjliga sådana på en interaktiv karta som du kan hitta här!)

Guidad tur med båt i Amsterdam hamn

Buiksloterham – Transitioning Amsterdam to a Circular City

Dag 2, 15 September – Rotterdam

Utvecklingen i Rotterdams hamnområde; presentation och diskussion.

Besök på RDM Rotterdam, ” RDM Rotterdam is the hotspot for innovation in the port”

Gruppens reflektioner efter studieresan hittar du i denna presentation.

 

 

 

Vi träffar regeringens utredare för cirkulär ekonomi

I samband med vår finansieringsworkshop i juni 2016 träffade projektgruppen regeringens utredare Ola Alterå. Ola har fått i uppdrag att utreda cirkulär ekonomi.

Tanken med cirkulär ekonomi är egentligen inget nytt under solen, menar Ola, förutom att utmaningen är större, men verktygen är bättre och aktörerna är mer på banan än tidigare. För att lyckas handlar det mycket om att bryta stuprören och skapa nya typer av lösningar. Uppdraget från regeringen rör sig främst inom områdena återbruk/återanvändning, inte så mycket i material- och energiåtervinning, men Ola är intresserad av helheten och tog även tillfället till att efter lunchen sitta ner i en mindre grupp och diskutera erfarenheter från Delad Energi mm. Vi hoppas det kan bidra i arbetet som ska till med att föreslå styrmedel för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Uppdraget ska slutrapporteras i februari 2017.

Läs regeringens färdiga utredning Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi i Skåne

Delad Energi höll workshop på konferens om Cirkulär ekonomi i Lund

Den 24 maj hölls konferensen Skåne och den cirkulära ekonomin. Delad energi är Dubbel energi  var representerat på konferensen och höll en workshop om industriell symbios. Ett trettiotal personer deltog och fick möjlighet att samtala kring hur fler företag kan utnyttja sina restresurser mer effektivt.    

Workshopen anordnas av representanter för Malmö stad i samarbete med Helsingborgs stad, Öresundskraft, IPoS (Industry Park of Sweden) och Kemira Kemi. Workshopen inleddes med en presentation av arbetet med industriell symbios i Helsingborg och i Norra Hamnen i Malmö.

Christoffer Ohlander, Energiingenjör på Kemira berättade om hur Kemiras arbete med att ta tillvara och sälja vidare företagets alla restprodukter såsom restvärme, bidragit till att företaget har kunnat expandera och ha kvar sin produktion i Helsingborg. Christoffer framhöll dock att det svenska regelverket idag kan sätta barriärer för nya idéer.

Exempelvis har utdragna processer för miljötillstånd lett till att vi missat affärsmöjligheter. Vår erfarenhet är att handläggare i den offentliga sektorn ofta ser till detaljer såsom buller på en gata snarare än till de miljövinster som ett projekt kan skapa i sin helhet, sade Christoffer Ohlander.Däremot ansåg workshopdeltagarna att den offentliga sektorn spelade en positiv och drivande roll för att bygga nätverk mellan olika aktörer som kan dra nytta av industriell symbios. Goda relationer mellan olika företag lyftes fram som en nyckel till att lyckas med industriell symbios.

Det är bra med en oberoende aktör som offentlig sektor som kan skapa en plattform där företag kan mötas och påbörja samarbeten. Om företag ska köpa och sälja restprodukter av varandra som en del av sin affärsmodell är det även viktigt att de känner att de kan lita på varandra, sade My Björk, Management Konsult på Brick Warehouse Consulting.Vad gäller kommunikation av industriell symbios trodde deltagarna att det mest effektiva sättet att få fler företag intresserade var att lyfta fram goda exempel.Det man främst bör kommunicera är affärsnyttan med industriell symbios. Företag måste förstå att detta är något som kan innebära stora vinster för dem, sade Jenny Åström, Hållbarhetskonsult på Danji.Ellen Corke, projektledare för Delad energi är Dubbel energi från Malmö stad var nöjd med dagen.

Workshopen har varit en god möjlighet för projektet att öka kunskapen om industriell symbios bland personer inom både näringsliv och offentlig sektor. Industriell symbios kan innebära stora vinster för företag samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Bättre utnyttjande av restresurser kan innebära att man kan ta betalt för någonting man tidigare bara slängt, sade Ellen.