Vinnova beviljar medel för en fortsättning på Delad Energi är Dubbel Energi

November bjöd på glädjande besked

Vi har fått finansiering från Vinnova för att arbeta vidare med projektet Delad energi är dubbel energi. Malin Norling, projektledare på miljöförvaltningen, säger:

”Nu kan staden tillsammans med näringslivet ta nästa steg i att stärka Malmös cirkulära ekonomi och hållbara stadsutveckling via urban och industriell symbios. Precis det som behövs för att fortsätta etablera Malmös symbiosfunktion.”

Delad Energi är Dubbel Energi startades 2015 och har idag ett starkt nätverk av aktörer som har skapat både affärer och verktyg för fortsatt främjande av industriell symbios. Genom att parallellt arbeta med ett flertal cirkulära affärsmodeller kommer projektet att stärka stadens och näringslivets hållbara inriktning.

Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillväme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen…hur kommer de bäst till nytta?

Andra begrepp som speglar samma slags tankegångar är cirkulär ekonomi, grön ekonomi och delningsekonomi. Vi har valt att fokusera särskilt på den delen av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter.

Delad Energi är Dubbel Energi använder industriell symbios som arbetsmetod och affärskoncept för att restflöden ska utnyttjas som innovativa resurser i en cirkulär ekonomi.Delad energi är dubbel energi vill använda industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala.

Projektpartnerns i projektets nästa fas är utöver ​Malmö stad även ​VA SYD, ​SYSAV Utveckling, ​E.ON, ​Sustainable Business Hub, ​Linköpings universitet och ​WSP.

Vi är överens om att:

  • Urbana och industriella symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
  • Urbana och industriella symbioser är en självklarhet inom hållbar stadsutveckling – redan idag.

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till Malin Norling som är projektledare och klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning.

E-post: malin.norling@malmo.se
Telefon: 0706-342084

header_urban symbios_apsis

Nu avslutas DeDe 2

Projekttiden för Delad Energi är Dubbel Energi steg 2 är slut, men arbetet med industriell symbios i Malmö fortsätter såklart!

Under projektets tid har  seminarier, studiebesök, studentarbeten, kartläggningar, rapporter, frukostmöten, investeringar, tester, konferenser och hårt arbete lett till att vi breddat kunskapen om industriell symbios och möjliggjort nya arbetssätt och tekniker.

Genom att följa projektet i vår tidslinje här på deladenergi.se kan du se några av de viktigaste händelserna under projekttiden. För att läsa rapporter, studentarbeten och bilder som sammanställts under projektet kan du titta in på sidan projektresultat. En sammanställning om den utvärdering som gjorts av projektet kan du hitta här.

Tidslinje

Resan mot en cirkulär stad har bara påbörjats, och vi fortsätter arbetet med urban och industriell symbios. Inte minst genom att just idag skicka in en ansökan till Vinnova för att få fortsätta projektet i steg 3, där vi hoppas kunna realisera och implementera de arbetssätt och verktyg som tagits fram under steg 2. Därmed säger vi inte hej då, utan på återseende!

Samtliga partners logos

 

deladenergi.se som digital mötesplats

Digital mötesplats inspirerar

Det finns all anledning att prata om, lyfta fram och upprepa vilka stora möjligheter det finns i det cirkulära och symbiotiska förhållningssättet. Projektmedlemmar har fått frågor, ställt upp som talare på konferenser, tagit emot studiebesök och blivit citerade i olika sammanhang.

Även deladenergi.se har blivit en viktig plats för oss inom projektet att samla och synliggöra vårt arbete. Vi hoppas även att vi ska kunna inspirera andra – vi är bara i början av den symbiotiska utvecklingen!

Nedan får du en liten inblick i vem som har besökt just vår projektsida under projekttiden.

webb5

webb3webb4

webb2

webb1

header_urban symbios_apsis

Strategi för ökad kännedom och samsyn

Kommunikationsstrategi: Berika – inte konkurrera

En arbetsgrupp inom projektet Delad energi är dubbel energi har arbetat fram en strategi för ökad kunskap och samsyn kring begrepp som urban symbios och industriell symbios.

Att etablera symbioser blir nu och framåt en del av näringslivets, stadens och systemägares arbete med hållbar utveckling. Målet är därför att marknadsföringen av urban och industriell symbios ska ingå som en naturlig del i samtliga aktörers varumärken.

Berika existerande kanaler

Strategin är därför att berika redan etablerade kanaler och nätverk med kunskap och information. Exempel på sådana kanaler är projektaktörernas egna webbar, nyhetsbrev, kommunikationsmateria med mera. Målet är att inte bygga konkurrerande strukturer för denna typ av information. Projektet och  Malmös symbiosfunktion ska istället tillgängliggöra fakta och attraktivt material för våra nyckelaktörer i staden och hamnområdet.

Industriell symbios är en del av den urbana symbiosen

Det är viktigt att ett flerårigt projekt, som Delad energi är dubbel energi, parallellt med projektarbetet även följer utvecklingen inom området. Vår omvärldsanalys har resulterat i att: För att nå en bredare målgrupp och nödvändiga aktörer väljer vi att övergripande använda begreppet urban symbios. Urban symbios inkluderar hela städer, fler aktörer och är angeläget i fler sammanhang än industriell symbios. Den industriella symbiosen är en del av den urbana symbiosen.

  • Vi använder begreppet urban symbios när vi pratar om arbetsmetoderna och möjligheterna i den hållbara staden.
  • Vi använder begreppet industriell symbios när vi pratar specifikt om just de nära samarbetena/relationerna mellan verksamheter/industrier.

Exempel på gemensamma budskap:

  • Urbana symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
  • Urban symbios är en självklarhet inom hållbar stadsutveckling – redan idag!
  • Med ökad kännedom och samsyn kan verksamheter i Malmö med små medel lösa ut vilande resurser och därmed stärka sin position som en attraktiv och hållbar mötesplats för stad och näringsliv.
  • Symbioser i Malmös hamnområde visar vägen för cirkulär och grön delandeekonomi och ger hållbara samarbeten mellan näringsliv och stad.
  • Urban symbios är ett led i Malmö kommuns strävan att omvandla fysiska barriärer i stadsmiljön till sammanlänkande områden som är angelägna för många.

Couple together at street holding hands.

Ett starkt och hållbart näringsliv

näringslivsprogram 2

Malmö stad har i dagarna antagit ett nytt Näringslivsprogram. Fokus ligger på att skapa ett starkt och hållbart näringsliv där cirkulär ekonomi uppmuntras som verktyg för att uppnå målen.

”Malmö stad verkar för en miljödriven näringslivsutveckling Malmö stad har högt uppsatta miljömål och ambitioner för en hållbar näringslivsutveckling. Malmö stad stimulerar lokala satsningar på logistik, tillverkning, kunskaps- och teknikutveckling samt produktion av förnybara energislag. Malmö stad uppmuntrar hållbara initiativ inom cirkulär ekonomi.”

Läs mer om Näringslivsstrategin på Malmö Business

Bilaterala möten

Förtroende, förtroende, förtroende… Det är ett ständigt återkommande ord när industriell symbios diskuteras. Ett viktigt led i att kunna uppnå det önskade förtroendet mellan aktörer som vill skapa symbiotiska kopplingar är att ha enskilda (bilaterala) möten med varandra för att diskutera möjligheter och idéer.

E.ON har under projektet genomfört ett antal bilaterala möten i syfte att stärka samarbetet med industrin och utveckla potentialen för industriell symbios i staden, främst med aktörerna inom projektet (Sysav, VA Syd, Norcarb, Lantmännen, CMP), men även med Nordic Sugar och Berendsen. Det har resulterat i ett bilateralt samarbete med relevanta aktörer och att nya koncept för nyttjande av lågvärdiga spillvärmeflöden har utvecklats.

Här hittar du rapporten Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer

Arbetsprocessen (läs mer i rapporten ovan):
Arbetsprocessen med aktörerna har följt en tydlig struktur, som beskrivs under nedan punkter.
1. Forma operativ agenda. Med en sk 5-punktlista som underlag har E.ON tillsammans med respektive aktör format en operativ agenda/handlingsplan (se mall i bild 1). 5-punktlistan har också legat till grund för att prioritera fram operativa insatser och urval av smarta –nät pilot.
2. Operativa insatser/aktiviteter. Operativa insatser och aktiviteter har genomförts med respektive aktör, med den operativa agendan/handlingsplanen som utgångspunkt.
3. Potential / investering. Potentiella insatser som kräver ytterligare investeringar och utredning har också identifierats med hjälp av 5-punktlistan.
4. Konkludera resultat. Arbetsprocessen och resultatet har konkluderats.
5. Behov av ytterligare åtgärder har identifierats.

Värmeåtervinning av Malmös avloppsvatten

Ett lysande exempel på industriell symbios, där något vi anser vara avfall istället blir en värdefull resurs, är det samarbete som utvecklats mellan VA SYD och EON under projekttiden i Delad Energi. Investeringar i värmepumpar på Sjölunda Avloppsreningsverk gör att omfattande mängder restvärme kommer kunna fångas upp och nyttjas som fjärrvärme istället för att gå till spillo! Istället för avfall, får vi värmeleveranser till Malmö stad.

Så här fungerar det: Inkommande avloppsvatten av ljummen temperatur leds genom en värmepumpsanläggning, spetsas med värme ifrån Sysav och genererar fjärrvärme ur ett tidigare outnyttjat flöde. Spillvärme ersätter jungfruliga resurser i fjärrvärmeapparaten och ca 200 GWh fjärrvärme/år genereras vilket motsvarande 8 % av Malmös fjärrvärmebehov. ŸDetta gör att vi kan spara 50 000 ton CO2 per år, vilket blir en stor miljövinst.

BILD_VP
Investeringen beslutades i början av 2016 och uppgår till ca 190 miljoner SEK. Anläggningen kommer tas i drift under 2017.

 

 

 

Vi delade med oss på Skånes Energiting!

Den 13:e juni bjöd Energikontoret Skåne till Energiting på Malmö arena, här träffades experter och intresserade kring frågor om effektivisering, fossilfritt Sverige, nya tekniska lösningar och inte minst för att få höra om industriell symbios i Malmö. Konferensen delades in i en gemensam förmiddag och sedan tre valfria scener under eftermiddagspasset.

Från vänster: Cecilia Thapper, moderator för passet Effektivisera: Malin Norling, Malmö stad: Per Rosén, E.ON: Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons och Anders Person, Sysav utveckling.
Från vänster: Cecilia Thapper, moderator för passet Effektivisera: Malin Norling, Malmö stad: Per Rosén, E.ON: Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons och Anders Persson, Sysav utveckling.

Under morgonen  välkomnade Desirée Grahn, tillförordnad chef för Energikontoret Skåne, och därefter tog moderator för dagen  Maria Wetterstrand vid och presenterade först Robert Andrén från energi- och miljödepartementet  som berättade om det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Därefter tog Svante Axelsson plats på scenen som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige berättade mer om sitt uppdrag och hur vi alla kan engagera oss för att uppnå en förändring. Innan lunch berättade Karin Widegren  om Energilager kan bidra till omställning av energisystemet.

Under eftermiddagspasset Effektivisera! berättade projektdeltagare från Delad Energi är Dubbel Energi om arbetet med industriell symbios, med fokus på hur delande kräver både förtroende och tekniska lösningar. Detta blev en del i avslutet i steg 2 för projektet.

Malin Norling, Malmö stad, började passet med att berätta om hur arbetet med industriell symbios kopplar an till de 17 globala hållbarhetsmålen, speciellt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 Hållbara städer och samhällen. Malmös arbete med att etablera en symbiosfunktion inom staden presenterades, förhoppningen är att företag och verksamheter ska kunna slussas till symbiotiska kopplingar genom symbiosfunktionens guidning och stöttning i arbetet med etableringen.

Att våga dela med sig är inte alltid lätt, men för att kunna skapa symbioser krävs samverkan och att öppna upp sin verksamhet för andra. Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons och Anders Person, Sysav utveckling berättade om samarbete i hamnområdet och hur viktigt det har varit att skapa just förtroende. ”Vi måste göra detta tillsammans, det krävs samverkan, inget kan göra detta själv! Till exempel har ju Vinnova stöttat oss i detta projekt, annars hade det inte varit möjligt.” framhöll Anders Persson.

Per Rosén berättade om hur E.ON inom Delad Energi är Dubbel Energi kunnat satsat på nya investeringar, bland annat ett pilotprojekt på Nobeltorget där de installerat en fastighetsnära värmepumpsmodul. Per påpekade att långsiktiga avtal ibland kan underlätta exempelvis investeringar i infrastruktur som kan göra symbioser möjliga.

Läs mer om Skånes Energiting 2017 här!